odluka o novoj organizaciji , rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Osijek , a u vezi s pojavom bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2

12/11/2020

  Odluku preuzmite ovdje ili pročitajte ispod   CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB O S I J E K   KLASA: 010-01/20-01/2 URBROJ: 2158-017-01/1-20-18 Osijek, 12.11.2020. godine   Na temelju čl. 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Osijek KLASA: 012-01/17-01/1 URBROJ: 2158-017-06/3-18-5 od 11.10.2018. te Uputa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o novoj [...]
sve novosti