Upravno i stručno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Osječko-baranjske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Članove Upravnog vijeća imenuje ministar, osim predstavnika radnika kojeg imenuje i razrješuje radničko vijeće Centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno. Upravno vijeće na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
 • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Članovi upravnog vijeća su:

 • Marina Balić, dipl.učiteljica – predsjednica Upravnog vijeća
 • Mirko Drmić, dipl.oec. – zamjenik predsjednice
 • Sanda Pašuld, dipl.iur. – član i predstavnik osnivača
 • Ivana Stanić, doc. dr. sc. – član i predstavnica jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Tijana Vidaković, dipl.soc.radnica – član i predstavnica radnika

 STRUČNO VIJEĆE

Kao stručno i savjetodavno tijelo u Centru osniva se Stručno vijeće.

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.

Ako Centar i njegova podružnica ima više od 20 stručnih radnika, stručno vijeće čini najmanje 5 stručnih radnika koji se biraju u skladu s Poslovnikom kojim se uređuje rad Stručnog vijeća.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i stručne prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra,
 • ustroju Centra,
 • godišnjem planu i programu rada Centra,
 • stručnim pitanjima u stručnom radu Centra,
 • potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra,
 • drugim pitanjima vezanim za stručni rad, utvrđenim Statutom Centra, te
 • donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.