Raspolaganje imovinom djeteta

Imovinski odnosi roditelja i djece regulirani su odredbama čl. 259., 260. i 261.Obiteljskog zakona (Narodne novine br. 116/03,017/04,0136/04,107/07 i 61/11).

Stjecanje imovine: tako Zakon propisuje da dijete može steći vlastitu imovinu radom, nasljedstvom, darovanjem ili na drugom pravnom temelju. Drugi pravni temelj može biti kupnja nekretnine na ime djeteta, dionica na ime djeteta, djetetov udio u investicijskom fondu, stambena štednja i dr.

Djetetovom imovinom upravljaju njegovi roditelji/roditelj ili skrbnik, osim onom koju je ono steklo svojim nadom nakon navršene 15-te godine života.

Roditelji imovinom djeteta moraju upravljati kao dobri domaćini. U slučaju nemarnog i nesavjesnog postupanja, prema roditelju se mogu primijeniti zakonom propisane mjere.

Centar može od roditelja zahtijevati polaganje računa o upravljanju djetetovom imovinom, odrediti da se dio djetetovih prihoda ili prihoda obitelji ostvarenih po posebnim propisima ne isplaćuje na ruke roditelja nego da se tim prihodima podmiruju životne potrebe obitelji, odnosno djeteta, a sud može odrediti mjere osiguranja na imovini roditelja radi zaštite imovinskih interesa djeteta.

Prihode od djetetove imovine (kao npr. novac od najamnine i zakupa, kamata, dividenda od dionica, prinos od udjela u investicijskim fondovima i sl.) roditelji mogu koristiti za njegovo uzdržavanje, liječenje odgoj, školovanje, obrazovanje ili za podmirenje neke druge važne potrebe djeteta. Prema tome, za raspolaganje prihodima od imovine djeteta nije potrebno odobrenje centra. Također, za raspolaganje djetetovim redovitim prihodima uobičajenih iznosa, dakle iznosa koji se redovito isplaćuju u određenim intervalima, nije potrebno odobrenje centra (kao npr. obiteljska mirovina, stipendija, pomoć za školovanje, nagrada, alimentacija i sl.). Tim prihodima roditelji upravljaju također radi zadovoljavanja potreba djeteta, ali i za potrebe obiteljske zajednice ukoliko sami roditelji nemaju dovoljno sredstava za život i ne mogu ih ostvariti iz svoje imovine ili su nesposobni za rad.

Odobrenje centra potrebno je ukoliko roditelji/roditelj ili skrbnik žele otuđiti ili opteretiti imovinu mlt. djeteta. Odobrenje centra je potrebno prilikom podizanja novčanih iznosa u vlasništvu mlt. djeteta koji prelaze svotu od 10.000,00 kn, kao i kod zatvaranja računa u vlasništvu mlt. djeteta, ukoliko je u trenutku zatvaranja na računu položen novčani iznos koji prelazi svotu od 10.000,00 kn. Odobrenje centra potrebno je i za poduzimanje postupovnih radnji pred sudom ili drugim državnim tijelom kojima se raspolaže imovinom mlt. djeteta. Odobrenje centra potrebno je i za sklapanje ugovora između mlt. djeteta i fizičkih ili pravnih osoba kojima je predmet raspolaganje budućim imovinskim pravima djeteta u vezi s njegovim športskim, umjetničkim ili sličnim aktivnostima.

Postupak za raspolaganje imovinom mlt. djeteta pokreće se po zahtjevu roditelja kod nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta, odnosno roditelja s kojim dijete živi ili skrbnika.

U zahtjevu je potrebno navesti razloge raspolaganja imovinom djeteta, pri čemu je roditelj/skrbnik dužan istaknuti interese i potrebe mlt. djeteta zbog kojih traži odobrenje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti potrebnu dokumentaciju (dokaz o prebivalištu, dokaz o imovini u vlasništvu mlt. djeteta, rodni list za dijete, sudsku odluko o povjeri, u slučaju ostavine-rješenje o nasljeđivanju, u slučaju kupoprodaje-ugovor o kupoprodaji, u slučaju darovanja pod teretom-ugovor o darovanju i sl.), te druge dokaze kojima se potkrepljuje zahtjev.

U ispitnom postupku sudjeluju oba roditelja ili skrbnik djeteta, a i dijete ukoliko je sposobno shvatiti značenje postupka, pri čemu se daje mogućnost da se i ono izjasni o podnesenom zahtjevu.

Centar u postupku na temelju prikupljenih dokaza, uvida u obiteljske i socijalno-ekonomske prilike roditelja i djeteta utvrđuje opravdanost i svrhovitost raspolaganja imovinom u vlasništvu djeteta, te u skladu s time donosi odluku kojom se zahtjev usvaja ili odbija.

Roditelj/skrbnik dužan je priložiti dokaz o učinjenom ako to centar zahtjeva.