Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju – 2015 god.

27/01/2017

                                          Temeljem članka 53 st.2. Statuta Centra za socijalnu skrb Osijek, Stručno                                      vijeće Centra za socijalnu skrb Osijek, na sjednici održanoj dana ___________ 2015.godine, donosi

 

PRAVILNIK

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB OSIJEK

 


Članak 1.

Stručni radnici Centra za socijalnu skrb Osijek (dalje: Centar) imaju mogućnost stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu sa zahtjevima radnika i potrebama Centra.

Članak 2.

Centar je dužan osigurati uvjete za obrazovanje radnika uz rad u razdoblju utvrđenom planom stručnog usavršavanja i osposobljavanja.

Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja radnika donosi Stručno vijeće Centra za jednogodišnje, a može i za višegodišnje razdoblje i dostavlja ga ravnatelju kao dio svog programa rada.

Godišnji plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja donosi se najkasnije do 31.ožujka tekuće godine.

Radnici zainteresirani za stručno usavršavanje i osposobljavanje dužni su do 01.ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Stručnom vijeću Centra s naznakom svih bitnih elemenata za stručno usavršavanje i osposobljavanje.

Stručno vijeće će razmotriti primljene zahtjeve, donijeti odluku o upućivanju djelatnika na stručno usavršavanje, osposobljavanje ili školovanje te po potrebi pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih o snošenju troškova usavršavanja i osposobljavanja.

Stručno vijeće može odbiti zahtjev radnika za doškolovanje radi stjecanja stručnog obrazovanja koje nije potrebno Centru ili nije u vezi s njegovom profesijom.

Članak 3.

Ravnatelj je dužan brinuti o ostvarivanju plana i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja svojih radnika.

Članak 4.

Stručno osposobljavanje radnika odvija se putem:

-  školovanja na višem stupnju obrazovanja ovisno o školskoj spremi koju radnik ima,

- seminara i tečajeva koje organiziraju određene institucije, a u svezi s poslom koji radnik obavlja na svom radnom mjestu,

 - savjetovanja, simpozija i kongresa na kojima se raspravljaju određena pitanja iz  djelokruga rada Obiteljskog  centra,

- individualnog stručnog usavršavanja praćenjem stručne literature i stručnih časopisa,

- studijskim  putovanjima i posjetima pojedinih institucija, konzultacija ili boravkom u određenim ustanovama.

Članak 5.

Školovati se mogu radnici koji žele steći viši stupanj stručnog obrazovanja, a njihovo školovanje u neposrednoj je svezi s poslovima koje obavljaju u Centru.

Članak 6.

Stručno vijeće Centra može uputiti radnika na školovanje na svim stupnjevima školskog obrazovanja, pri tome prvenstvo imaju oni radnici koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu na poslovima koje obavljaju predviđene općim aktom Centra, i ako su za to osigurana sredstva.

 Članak 7.

Školovanje i stručno usavršavanje radnika provodi se i putem poslijediplomskog studija i upućivanje vrši Stručno vijeće Centra ako je to u interesu Centra, uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih.

 Članak 8.

Stručno usavršavanje radnika provodi se na seminarima i tečajevima koje organiziraju određene institucije, uz suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih.

  Članak 9.

Stručno usavršavanje djelatnika vrši se putem savjetovanja, simpozija i kongresa.

Radnik se može uputiti na ovaj vid stručnog usavršavanja ako je to u interesu i za unapređivanje rada Centra ili po preporuci Ministarstva.

      Članak 10.

Individualno stručno usavršavanje radnika čini osnovu njihova usavršavanja, a provodi se praćenjem stručne literature i časopisa.

Centar prema svojim mogućnostima osigurava potrebna sredstva i opremu, stručnu literaturu i ostalo za stručno usavršavanje radnika.

                                                                              Članak 11.

Radi unapređivanja rada i prenošenja iskustva ili proučavanja određenih pitanja, mogu se radnici uputiti na studijska  putovanja u pojedina  mjesta u zemlji i inozemstvu.

                                                                              Članak 12.

Radnici kojima je odobreno stručno usavršavanje i osposobljavanje imaju prava u skladu s Pravilnikom o radu.

                                                                               Članak 13.

Radniku koji se školuje odobrava se plaćeni dopust za pripremanje i polaganje ispita prema Pravilniku o radu.

                                                                               Članak 14.

Ako radnik svojom krivicom napusti započeto školovanje ili pojedini oblik stručnog usavršavanja, a to nije iz zdravstvenih razloga, dužan je Centru nadoknaditi troškove školarine ili kotizacije.

                                                                               Članak 15.

Sa svakim radnikom upućenim na doškolovanje sklapa se ugovor kojim se određuju prava i obveze Centra.

Ugovor obvezno sadrži:

  – naziv studija ili škole,

  – godinu kada je radnik obavezan završiti studij ili školu,

  – obveze radnika prema Centru nakon završetka studija ili u slučaju prekida studija ili           škole.

                                                                               Članak 16.

Obveze radnika prema Centru nakon završenog školovanja je ostajanje u radnom odnosu u  Centru najmanje onoliko vremena, koliko je trajalo školovanje, za koje je  Centar snosio troškove.

Ako radnik napusti Centar prije isteka vremena iz stavka 1. ovog članka dužan je nadoknaditi sredstva odobrena za obrazovanje.

                                                                                Članak 17.

Radniku koji je obvezan polagati stručni ispit priznaju se troškovi nastali polaganjem toga ispita, kao i plaćeni dopust ovisno o stručnoj spremi.

                                                                                Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra.

                                                                                                Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Centra od 16.02.1999. godine.

 

                                                                      PREDSJEDNCA  STRUČNOG  VIJEĆA

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana __________2015. godine te je stupio na snagu dana __________2015.godine.

                                                                      RAVNATELJICA

                                                             univ. spec. Jelka Klobučar, dipl. soc. radnica