Poziv za dostavu ponuda za Nabavu informatičke, fotografske i komunikacijske opreme

25/08/2020

 

Temeljem članka 13. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Klasa:406-01/19-02/1 Urvroj:2158-017-01/1-19-1 u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Nabava informatičke, fotografske i komunikacijske opreme u sklopu Projekta „Društveni putokaz“ financiranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u otvorenom postupku dodjele u modalitetu trajnog poziva referentni broj poziva KK.08.1.3.03, Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1; Društveni putokaz referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.3.03.0009, Naručitelj Centar za socijalnu skrb Osijek, dana 25. kolovoza 2020.g. upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude:

  • Poziv za dostavu ponuda, nabava info-foto-kom opreme u .doc formatu preuzmite ovdje. (dokument za prijavu na natječaj)
  • Poziv za dostavu ponuda, nabava info-foto-kom opreme u .xlsx formatu preuzmite ovdje. (dokument za prijavu na natječaj)
  • Poziv za dostavu ponuda, nabava info-foto-kom opreme u .pdf formatu preuzmite ovdje. (original dokument sa žigom i potpisom)