Poziv na dostavu ponude – nabava opreme za opremanje dječjeg igrališta

28/07/2020

 

Temeljem članka 13. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Klasa:406-01/19-02/1 Urvroj:2158-017-01/1-19-1 u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Nabava opreme za opremanje dječjeg igrališta u dvorištu u sklopu Projekta „Društveni putokaz“ financiranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u otvorenom postupku dodjele u modalitetu trajnog poziva referentni broj poziva KK.08.1.3.03, Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1; Društveni putokaz referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.3.03.0009, Naručitelj Centar za socijalnu skrb Osijek, dana 28. srpnja 2020.g. upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude:

  • Poziv za dostavu ponude u doc formatu (verzija za prijavu na natječaj) preuzmite ovdje.
  • Poziv za dostavu ponude u pdf formatu (original verzija sa žigom i potpisom) preuzmite ovdje.