Općenita pitanja

Koje vrste naknada možete dobiti u Centru za socijalnu skrb?

Centar za socijalnu skrb je stručna služba socijalne skrbi gdje možete ostvariti pravo na:

 • novčane naknade i
 • socijalne usluge

Što su novčane naknade, a što socijalne usluge?

Novčane naknade su :

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • naknada za troškove ogrjeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknade
 • naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • naknada za status roditelja njegovatelja
 • naknada do zaposlenja

Socijalne usluge su:

 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) boravak
 • smještaj
 • organizirano stanovanje.

Kako doći do Centra?

Centar za socijalnu skrb Osijek nalazi se u centru grada Osijeka u Gundulićevoj ulici, broj 22.

Kome se treba obratiti za pomoć?

Centar ima Prijemni ured u kojem rade dvije socijalne radnice koje će Vam pomoći oko ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, kao i dati informacije o mogućnostima pomoći drugih službi i osoba izvan  Centra.

Koje je radno vrijeme prijemnog ureda?

Centar radi s korisnicima od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 8 do 13 sati, dok petak nije uredovni dan s korisnicima.

Da li se dječji doplatak i alimentacija uračunavaju u prihode?

Prema važećim odredbama Zakona o socijalnoj skrbi u prihode pojedinca ili obitelji ne uračunavaju se:

 • naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave i Grad Osijek
 • naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Osijek
 • novčana naknada za tjelesno oštećenje
 • ortopedski dodatak
 • doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i propisima iz mirovinskog osiguranja
 • osobna invalidnina sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
 • doplatak za djecu
 • državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima
 • novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
 • naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
 • iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
 • iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
 • iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
 • osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
 • novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice
 • primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

U prihode se ne uračunavaju ni naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju odluka predstavničkih tijela, do iznosa zajamčene minimalne naknade.

Iznos prihoda iz članka 30. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi umanjuje se za iznos koji na temelju propisa kojim se uređuju obiteljski odnosi član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva.